Itsestäni

Olen kou­lu­tuk­sel­ta­ni dia­lo­gi­nen työ­noh­jaa­ja (STOry:n jäsen), vanhempi kons­taa­pe­li sekä kun­to­hoi­ta­ja.

Työ­ko­ke­muk­se­ni on mo­ni­puo­li­nen. Olen työs­ken­nel­lyt työurani pääosin poliisin eri teh­tä­vis­sä, mutta minulla on kokemusta myös työl­lis­tä­mis­pal­ve­luis­ta, lasten-, nuorten- sekä vanhusten hoi­to­työs­tä, esi­mies­työs­tä sekä yrit­tä­jä­nä toi­mimi­ses­ta.

Olen har­joit­ta­nut työ­noh­jaus­ta niin jul­ki­sel­la kuin yk­si­tyi­sel­lä­kin sek­to­ril­la, mm. esi­mies­työ­noh­jauk­ses­sa.https://www.suo­men­ty­onoh­jaa­jat.fi