Tie­to­suo­ja­se­los­te


Tie­to­suo­ja­se­los­te
EU:n yleinen tie­to­suo­ja-asetus (2016/679), 13 ja 14 artiklat
1. Re­kis­te­rin nimi: Asia­kas­re­kis­te­ri
2. Re­kis­te­rin­pi­tä­jä:Nimi: Työ­noh­jaus VuoropuheY-tunnus: 3097107-8Pu­he­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­ti: 040 9303464, [email protected]
3. Re­kis­te­rin­pi­tä­jän edustaja:Nimi: Sari LohtanderOsoite: Val­kea­saa­ren­tie 56,04600 MäntsäläPu­he­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­ti: 040 9303464, [email protected]
4. Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tar­koi­tuk­set: Hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­lään re­kis­te­röi­dyn tun­nis­ta­mi­sek­si; Re­kis­te­röi­dyn ja re­kis­te­rin­pi­tä­jän välisen so­pi­muk­sen täy­tän­töön­pa­ne­mi­sek­si, re­kis­te­röi­dyn antaman suos­tu­muk­sen pe­rus­teel­la tilauksen, yh­tey­den­o­ton, asioinnin, ra­por­toin­nin, mark­ki­noin­nin ja muiden asiak­kuu­den hoi­ta­mi­seen liit­ty­vien toi­men­pi­tei­den yh­tey­des­sä.
5. Kä­sit­te­lyn oi­keus­pe­rus­te: Asiakkuus
6. Re­kis­te­rin hen­ki­lö­ryh­mät, tie­to­si­säl­tö ja hen­ki­lö­tie­to­ryh­mät:Hen­ki­lö­ryh­mä: AsiakkaatTie­to­si­säl­tö:Nimi, Osoite, Kotikunta, pu­he­lin­nu­me­ro, säh­kö­pos­tio­soi­teAsia­kas­nu­me­ro, laskutus- ja pe­rin­tä­tie­dotTiedot asiakkaan ti­laa­mis­ta pal­ve­luis­ta, niiden toi­mit­ta­mi­ses­ta ja las­kut­ta­mi­ses­ta.
7. Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­li­jät, joille hen­ki­lö­tie­to­ja siir­re­tään ja hen­ki­lö­tie­to­jen käsittely ul­kois­te­taan:Hen­ki­lö­tie­to­ja voidaan siirtää re­kis­te­rin­pi­tä­jän or­ga­ni­saa­tion sisällä.Hen­ki­lö­tie­to­ja siir­re­tään mää­ri­te­tyil­le hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­li­jöil­le.Re­kis­te­rin pitäjä ei luovuta tietoja Euroopan unionin jä­sen­val­tioi­den alueen tai Euroopan ta­lous­a­lu­een ul­ko­puo­lel­le.
8. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teetAsiak­kai­den il­moit­ta­mat tiedot so­pi­muk­sen/tilauksen yh­tey­des­sä, asia­kas­tie­to­jär­jes­tel­män ja las­ku­tuk­sen tie­to­kan­ta.
9. Sään­nön­mu­kai­set tietojen luo­vu­tuk­setTietoja voidaan luovuttaa toi­mi­val­tais­ten vi­ran­omais­ten tai muiden tahojen esit­tä­mien vaa­ti­mus­ten edel­lyt­tä­mäl­lä, voi­mas­sao­le­vaan lain­sää­dän­töön pe­rus­tu­val­la tavalla.
10. Hen­ki­lö­tie­to­jen eri tie­to­ryh­mien suun­ni­tel­lut säi­ly­ty­sa­jatHen­ki­lö­tie­to­ja säi­ly­te­tään niin kauan kuin on tarpeen asiak­kuu­den hoi­ta­mi­sek­si ja esim. kir­jan­pi­to­lais­sa mää­ri­tel­ty­jen to­sit­tei­den säi­lyt­tä­mi­seen liit­ty­vien aikojen nou­dat­ta­mi­sek­si
11. Re­kis­te­rin suo­jauk­sen pe­ri­aat­teet (tekniset ja or­ga­ni­sa­to­ri­set tur­va­toi­met)Tiedot on pääosin säh­köi­ses­sä muodossa toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­män ja pil­vi­pal­ve­lun pal­ve­li­mel­la, paperilla olevia tietoja säi­ly­te­tään huoneessa, joka pidetään lukittuna.Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet ja tun­nis­tau­tu­mi­sen. Luvaton pääsy on estetty pa­lo­muu­rin ja muun teknisen suo­jau­tu­mi­sen avulla. Ai­noas­taan re­kis­te­rin­pi­tä­jä ja nimetyt tekniset henkilöt pääsevät re­kis­te­ri­tie­toi­hin käsiksi. Ai­noas­taan ni­me­tyil­lä hen­ki­löil­lä on oikeus käsitellä ja ylläpitää re­kis­te­rin tietoja. Käyttäjää sitoo vai­tio­lo­vel­vol­li­suus. Re­kis­te­ri­tie­dot var­muus­ko­pioi­daan ja ne ovat tar­vit­taes­sa pa­lau­tet­ta­vis­sa.
12. Re­kis­te­röi­dyl­lä on oikeus:

  • saada pääsy häntä itseään koskeviin hen­ki­lö­tie­toi­hin
  • pyytää itseään koskevien epä­tark­ko­jen ja vir­heel­lis­ten tietojen oi­kai­se­mis­ta
  • pyytää itseään koskevien tietojen pois­ta­mis­ta
  • pyytää itseään koskevien tietojen ra­joit­ta­mis­ta
  • vastustaa itseään koskevien tietojen kä­sit­te­lyä
  • pyytää itseään koskevien tietojen siir­tä­mis­tä toiseen jär­jes­tel­män
  • siltä osin kuin hen­ki­lö­tie­to­jen käsittely perustuu re­kis­te­röi­dyn suos­tu­muk­seen, peruuttaa suostumus milloin tahansa

        tehdä valitus val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le